فارسیترميم

اسمترميم

مادر (جمع: مادران)

  1. مادر