پشتوترميم

اسمترميم

مینه مؤنث

  1. پیار
  2. عاشق