فارسیترميم

اسمترميم

هستی

  1. ہستی

مترادفاتترميم