وَسْواسی {وَس + وا + سی} (عربی)

صفت ذاتی

معانیترميم

1. وہمی، مذبذب، شکی۔