وَضَع داری {وَضَع + دا + ری}

اسم کیفیت

معانیترميم

1. طرحداری، خوش اسلوبی۔