یک زبان (monolingual)یک لِسان؛ واحدُ اللِسان؛ایک زبان بولنے والا؛ کثیرُ اللِسان کی ضِد۔[1]