سنسکرتترميم

اسمترميم

रक्ति (نقل حرفی درکار ہےمؤنث

  1. پیار،لگاؤ،عقیدت