تھائیترميم

تلفظترميم

اشتقاقیات ١ترميم

فعلترميم

  1. نشہ کرنا

اشتقاقیات ٢ترميم

صفتترميم

  1. گندہ