صینی لفظ ترمیم

آسانی چینی شکل: 动

جاپانی ترمیم

معنی: منتقل، چھو، کرو

انگریزی ترمیم

Move, touch, do