صینی لفظترميم

روایتی چینی شکل: 國

چینیترميم

  • ملک

جاپانیترميم

  • ملک

انگریزیترميم

Country