انگریزیترميم

اسمترميم

arbor (جمع arbors)

  1. درخت۔ پیڑ۔