انگریزی ترمیم

صفت ترمیم

boring (تقابلی more boring، تفضیلی most boring)

  1. اجیرن۔