انگریزیترميم

صفتترميم

boring (تقابلی more boring، تفضیلی most boring)

  1. اجیرن۔