انگریزیترميم

صفتترميم

civil (تقابلی more civil، تفضیلی most civil)

  1. مدنی۔ شہری۔