انگریزیترميم

اسمترميم

codification (جمع codifications)

  1. تدوین قوانین۔