انگریزیترميم

اسمترميم

conspiracy (جمع conspiracies)

  1. دام۔ ساز باز۔ سازش۔