انگریزیترميم

اسمترميم

dislocation (جمع dislocations)

  1. علیحدگی۔ انفکاک۔