انگریزیترميم

اسمترميم

dormitory (جمع dormitories)

  1. عام خواب گاہ۔