انگریزیترميم

صفتترميم

occidental

  1. غربی۔ مغربی۔