انگریزیترميم

اسمترميم

ornamental (جمع ornamentals)

  1. مزین۔ زیبا۔