انگریزیترميم

اسمترميم

plane tree (جمع plane trees)

  1. چنار۔