انگریزیترميم

اسمترميم

spontaneity

  1. برجستگی۔ بےساختگی۔