انگریزیترميم

اسمترميم

statesman (جمع statesmans)

  1. مدبر۔