اَبَا


عربی۔ مذکر ۔ ترکیب بہ حالت نصف

باپ ۔ پدر ۔ مثلا یا اباتراب


مزید دیکھیےترميم

ابا2

ابا3