حارُونی {حا + رُو + نی} (عربی)

صفت ذاتی

معانیترميم

1. شریر، نافرمان، سرکش۔