حافِظِ حَقِیقی {حا + فِظے + حَقی + قی} (عربی)

صفت ذاتی

معانیترميم

1. اصلی نگہبان، خدائے تعالٰی۔

انگریزی ترجمہترميم

the true God