حاق {حاق} (عربی)

اسم کیفیت

معانیترميم

1. بیچ، درمیان، عین۔