حَداثَت {حَدا + ثَت} (عربی)

اسم نکرہ

معانیترميم

1. آغاز، شروع، ابتدا، آغاز جوانی، ریعانِ شباب۔

مرکباتترميم

حَداثَتِ سِن

مزید دیکھیںترميم