حَدْس {حَدْس} (عربی)

اسم مجرد

معانیترميم

1. دانائی، زیرکی، ذہانت، فراست۔