حَدِیثِ ضَعِیف {حَدی + ثے + ضَعِیف} (عربی)

اسم معرفہ

معانیترميم

1. (حدیث) کمزور اور ناقابل اعتماد و اعتبار حدیث۔