حَفی {حَفی} (عربی)

صفت ذاتی

معانیترميم

1. مہربان، دوست، عقل مند۔