حِمایَتی {حِما + یَتی} (عربی)

صفت ذاتی

معانیترميم

1. حمایت کرنے والا، طرفدار، مددگار۔

مترادفاتترميم

پاس دار، مُتَعصِّب