حَنِیف {حَنِیف} (عربی)

صفت ذاتی

معانیترميم

1. صحیح، سچا، راست، سیدھا۔