اردوترميم

اشتقاقیاتترميم

از سنسکرت रक्त

صفتترميم

راتا (ہندی ہجے राता)

  1. لال
  2. قرمز