ہندیترميم

اشتقاقیاتترميم

از سنسکرت रक्त

صفتترميم

राता (راتا) (اردو ہجے راتا)

  1. لال
  2. قرمز