غَرَض آمیز {غَرَض + آ + میز (ی مجہول)}

صفت ذاتی

معانیترميم

1. غرض آلود، خودغرض۔

انگریزی ترجمہترميم

designing; interested, selfish; spiteful, malevolent.