غَرِیبُ الْوَطَن {غَری + بُل (ا غیر ملفوظ) + وَطَن} (عربی)

صفت ذاتی

معانیترميم

1. غریب الدیار، مسافر، پردیسی۔

انگریزی ترجمہترميم

in a foreign land; a foreigner, stranger

مترادفاتترميم

آوارَہ وَطَن