عربیترميم

اسمترميم

كُتُب جمع

  1. كِتَاب کی جمع.