اردوترميم

اسمترميم

معانی جمع

  1. معنی کی جمع.

فارسیترميم

اسمترميم

معانی جمع

  1. معنی کی جمع.