والی {وا + لی} (عربی)

اسم معرفہ

معانیترميم

1. مالک، خداوند، آقا، ولی نعمت، سرتاج، حاکم۔

مرکباتترميم

والی وارِث

مزید دیکھیںترميم