وان {وان} (ہندی)

اسم نکرہ

معانیترميم

1. علامت فاعل، صاحب، والا، خداوند دھن وان، خدا وند دولت۔