وَجِیَہ {وَجِیَہ} (عربی)

صفت ذاتی

معانیترميم

1. خوبصورت، خوش وضع، خوش قطع۔