وَحِید {وَحِید} (عربی)

صفت ذاتی

معانیترميم

1. یکتا، یگانہ، تنہا، بے نظیر، لاثانی۔

مرکباتترميم

وَحِیدُ الْعَصْر

مزید دیکھیںترميم