وَدُود {وَدُود} (عربی)

اسم کیفیت

معانیترميم

1. دوستی، محبت۔