ہسپانویترميم

اسمترميم

hermano مذکر (جمع hermanos، مؤنث hermana، مؤنث جمع hermanas)

  1. بھائی
    Un hermano inteligenteایک ذہین بھائی