ہسپانویترميم

اسمترميم

perra مؤنث (جمع perras، مذکر perro، مذکر جمع perros)

  1. (جانور) کتی