ہسپانویترميم

اسمترميم

perro مذکر (جمع perros، مؤنث perra، مؤنث جمع perras)

  1. (جانور) کتا