فارسیترميم

صفتترميم

حلقه بگوش

  1. حلقہ بگوش

تا شدم حلقه بگوش در میخانه عشق هر دم آید غمی از نو بمبارک بادم (حافظ)