انگریزیترميم

اسمترميم

yokefellow (جمع yokefellows)

  1. آڑی۔ دوست۔ یار۔